Regulamin serwisu

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Administratorze strony, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

1 DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu umożliwiająca Kupującemu rejestrację i zarządzanie jego indywidualnym kontem, działająca na zasadach określonych w odrębnym regulaminie usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 4. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, nabywająca w Sklepie.
 5. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę z Administratorem, bezpośrednio związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, której charakter nie jest dla niej zawodowy. Obowiązuje dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.
 8. Sklep – sklep internetowy sprawdziany.pl, prowadzony przez Administratora.
 9. Administrator – właściciel domeny sprawdziany.pl.

2 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

 1. Formularz kontaktowy dostępny na stronie: Formularz kontaktowy

3 WYMOGI TECHNICZNE

Aby korzystać ze Sklepu, niezbędne jest:

 1. Urządzenie z dostępem do Internetu.
 2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

Dodatkowo, dla złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów – Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki) i stanowią całkowite koszty, które Kupujący musi zapłacić za towar, z wyłączeniem kosztów dostawy, które nie mają zastosowania do treści cyfrowych dostarczanych elektronicznie.
 2. Dodawanie do koszyka – Aby dokonać zakupu, Kupujący powinien dodać wybrany produkt do koszyka w Sklepie.
 3. Procedura zakupu – Następnie Kupujący wybiera metodę płatności i, jeśli to konieczne, podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 4. Finalizacja zamówienia – Zamówienie jest składane poprzez potwierdzenie jego treści i zaakceptowanie Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Administratorem.
 5. Potwierdzenie zawarcia umowy – Administrator przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku (np. przez e-mail) niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 6. Rejestracja i zakupy bez rejestracji – Kupujący ma możliwość zarejestrowania się w Sklepie, co pozwala na założenie indywidualnego Konta, lub może dokonywać zakupów bez rejestracji, podając swoje dane przy każdym zamówieniu.

5 PŁATNOŚCI

 1. Metody płatności – Kupujący może dokonać płatności za złożone zamówienie wybierając jedną z dostępnych metod:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  • Platformy płatnicze: PayPal, PayU, Przelewy24, TPay.com, SimPay (SMS Premium), Stripe.
 2. Termin płatności – W przypadku wyboru płatności z góry, płatność za zamówienie powinna być dokonana w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia.
 3. Natychmiastowa płatność – Dla niektórych metod płatności, ze względu na ich charakter, wymagane jest dokonanie płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Faktury elektroniczne – Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Administratora. Istnieje możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
 5. Usługodawca płatności – Obsługę płatności online, w szczególności w zakresie transakcji kartami płatniczymi, zapewnia Blue Media S.A.

6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Jakość dostarczanego towaru – Administrator zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia – wskazany w opisie produktu w Sklepie.
 3. Realizacja zamówienia – zamówienia są realizowane codziennie od godziny 8:30 do 21:30. Zamówienia złożone po godzinie 21:30 zostaną zrealizowane następnego dnia.
 4. Średni czas realizacji zamówienia – wynosi 120 minut (2 godziny). W przypadku nieprzewidzianych trudności (takich jak awaria serwera, błędny adres e-mail, czy inne problemy techniczne), realizacja zamówienia może ulec nieznacznemu opóźnieniu.
 5. Płatność z góry – W przypadku wyboru płatności z góry, realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania płatności przez Administratora.
 6. Dostarczanie produktów – Wszystkie produkty są dostarczane drogą elektroniczną, poprzez wysyłanie plików PDF bezpośrednio na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Podstawowe informacje – Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem, z zastrzeżeniem punktu 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny, z wyjątkiem umów o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia.
 2. Jak odstąpić – Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Kupujący uprzywilejowany musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przez jednoznaczne oświadczenie (na przykład e-mail).
 3. Formularz odstąpienia – Kupujący uprzywilejowany może użyć wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.
 4. Termin zachowania – Aby zachować termin odstąpienia, wystarczy wysłać informację o wykonaniu prawa odstąpienia przed jego upływem.
 5. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 6. Zwrot płatności – W przypadku odstąpienia, wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru metody dostarczenia innej niż najtańsza standardowa metoda oferowana przez Administratora), zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, gdy Administrator zostanie poinformowany o decyzji odstąpienia od umowy.
 7. Metoda zwrotu – Zwrot płatności będzie dokonany tym samym sposobem, który został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób; w żadnym wypadku Kupujący nie poniesie opłat związanych z tym zwrotem.
 8. Wstrzymanie zwrotu – Administrator może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. Treści cyfrowe – O dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Produkty spersonalizowane – W której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Produkty w zapieczętowanym opakowaniu – W której przedmiotem świadczenia są produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higieny, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Produkty, które zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – W której produkty po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. Media z nagraniami i programy komputerowe – W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9 REKLAMACJE

 1. Podstawa prawna reklamacji – W przypadku wystąpienia wady towaru, Konsument może złożyć reklamację na podstawie rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym. Reklamację można również złożyć na podstawie gwarancji, jeżeli taka została udzielona.
 2. Prawa Konsumenta z tytułu rękojmi:
  • Obniżenie ceny – Złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny.
  • Odstąpienie od umowy – Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy wadzie istotnej.
  • Wymiana produktu – Żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad.
  • Naprawa produktu – Żądanie usunięcia wady.
 3. Procedura składania reklamacji – Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w punkcie 2 Regulaminu. W reklamacji należy podać opis problemu oraz preferowaną metodę rozwiązania.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu – Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu można kierować na adres e-mail wskazany w punkcie 2 Regulaminu.
 5. Rozpatrywanie reklamacji – Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej, data otrzymania to data otrzymania wiadomości e-mail.
 6. Informacje o gwarancji – Jeśli na towar została udzielona gwarancja, informacje o warunkach gwarancji oraz jej zakresie dostępne są w opisie produktu.

10 DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Administrator. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach przetwarzania, odbiorcach danych oraz o prawach Kupującego, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie.
 2. Cele przetwarzania danych – Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji zamówień, co obejmuje:
  • Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. w zakresie rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dobrowolność podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie umowy.
 4. Okres przetwarzania danych – Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  • Wygaśnięcia umowy między Kupującym a Administratorem.
  • Wygaśnięcia obowiązku prawnego nakazującego przetwarzanie danych.
  • Ustania możliwości dochodzenia roszczeń związanych z umową przez Kupującego lub Administratora.
  • Wniesienia przez Kupującego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora.
 5. Prawa Kupującego – Kupujący ma prawo do:
  • Dostępu do swoich danych.
  • Sprostowania danych.
  • Usunięcia danych.
  • Ograniczenia przetwarzania.
  • Przeniesienia danych do innego administratora.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego, jeśli przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Realizacja praw – W celu realizacji swoich praw Kupujący powinien skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych podanych w punkcie 2 Regulaminu.
 7. Skargi – W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zawarcie umowy – Każde zamówienie składane w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas niezbędny do realizacji zamówienia.
 2. Język umów – Umowy zawierane na podstawie tego Regulaminu są zawierane w języku polskim.
 3. Jurysdykcja – W przypadku sporów z Kupującym, który nie posiada statusu Kupującego uprzywilejowanego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd lokalny odpowiedni dla siedziby Administratora.
 4. Zastosowanie do treści cyfrowych – Postanowienia Regulaminu dotyczące towarów fizycznych stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych, chyba że postanowienia te zostały wyraźnie wyłączone lub zmodyfikowane w Regulaminie.
 5. Ograniczenie odpowiedzialności – Odpowiedzialność Administratora wobec Kupujących niebędących Kupującymi uprzywilejowanymi jest ograniczona do najszerszego zakresu, jaki jest dozwolony przez prawo.
 6. Wyłączenie rękojmi dla przedsiębiorców – Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona, zgodnie z przepisami prawa.